Algemene voorwaarden

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt: er zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing, ook al werden de andere algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk verworpen door de beroepsbeoefenaar of heeft de cliënt er niet uitdrukkelijk aan verzaakt.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen aanvaard te worden.

De erelonen en kosten zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden worden verricht. Werkzaamheden die worden verricht zonder gedekt te zijn door een abonnement. worden vergoed door provisionele stortingen. van zodra de beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. Een factuur dient per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum met opgaaf van de reden van het protest en de details van de factuur (nummer, datum enz.).

De ontheffingen van belastingen en taksen bekomen ingevolgde door onze diensten ingediende bezwaarschriften of verhalen ­hetzij voor rekening van cliënten niet geabonneerd op onze fiscale dienst, hetzij voor rekening van geabonneerde cliënten, maar uit hoorde van belastingen of taksen of gevorderd of ingekohierd voor de inschrijving op het abonnement – geven aanleiding tot de betaling van een bijzonder ereloon groot 10% van de bekomen ontheffingen.

De erelonen en kosten zijn contant betaalbaar (uiterlijk 20 dagen na factuurdatum), via bankoverschrijving of gewaarborgde bankcheque. Wissels zijn uitzonderlijk: zij vormen geen grond tot schuldvernieuwing noch wijziging van de algemene voorwaarden.

Kosten van inning van handelspapier (wissels. cheques. e.d.) zijn ten laste van de cliënt.

Wanbetaling alsook gebrek aan provisionering. indien de beroepsbeoefenaar daarom heeft verzocht, schorten van rechtswege de opdracht van de beroepsbeoefenaar op. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting van de werkzaamheden zijn ten laste van de cliënt.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder formele ingebrekestelling. aanleiding tot een conventionele moratoire intrest groot 10% ’s jaars vanaf de factuurdatum. en een conventionele schadevergoeding groot 15% van de verschuldigde hoofd­som met een minimum van 250 € onverminderd het recht op vergoeding van het totaal der onkosten van invordering wegens betalingsachterstand.

Bij inning van gelijk welk bedrag voor rekening van de cliënt worden de alsdan opeisbare doch nog niet vereffende erelonen en kosten van rechtswege van het geïnde bedrag afgehouden.

De verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar kan enkel ingeroepen worden voor diensten die door hem werden aanvaard; hij wordt niet geacht behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding: de juistheid en/of de volledigheid na te gaan van de door de cliënt voorgelegde informatie: hij is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkomingen van voor zijn tussenkomst. De be­roepsbeoefenaar is niet verantwoordelijk voor (i) onnauwkeurigheden of onjuistheden die het gevolg zijn van gebrekkige informatie vanwege de cliënt: (ii) gebrek(kige) (aan) inventarissen wanneer deze niet door zijn tussenkomst worden opgesteld: (iii) gebrek(kige) (aan) hernieuwing van handelscontracten met bepaalde duur tussen de cliënt en een derde partij.

De volledige aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is beperkt tot het bedrag waarop de door hem afgesloten beroepsaan­sprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat hij eventueel draagt overeenkomstig die verzekering. Zou om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde ereloon voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in het geval van een recurrente opdracht zijnde de erelonen die werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht. Indien deze periode korter is dan één jaar. Deze beperking is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Behoudens andersluidende voorafgaande en schriftelijke afspraak dienaangaande aanvaardt de beroepsbeoefenaar op haar adres geen enkele domiciliëring of woonstkeuze door de cliënt op welke wijze ook.

Behoudens andersluidende voorafgaande en schriftelijke afspraak dienaangaande aanvaardt de beroepsbeoefenaar op haar adres geen enkele domiciliëring of woonstkeuze door de cliënt op welke wijze ook.

De interpretatie en de uitvoering van de handelsrelatie wordt door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook wordt in de eerste plaats in der minne geregeld. Ingeval er geen minnelijke regeling kan worden getroffen, zijn de rechtbanken en de hoven van het arrondissement Brugge bevoegd.