Corona – ondersteuningspremie

Naast de corona hinderpremie en compensatiepremie, voorziet de Vlaamse Overheid in een bijkomende steunmaatregel: de corona ondersteuningspremie.

Deze premie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die:

 • haar zaak heeft heropend na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  wordt geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad;
 • open mocht blijven en ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei.


Bedrag?

Men krijgt een forfaitaire premie van € 2.000,00 (€ 1.000,00 voor bijberoep), mits men voldoet aan de voorwaarden.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, mits er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de RSZ, is tewerkgesteld.

Indien er meerdere exploitatie- of uitbatingszetels zijn, beperkt men het aantal premies tot maximaal vijf. Zoals gezegd, dient men één aanvraag in per onderneming voor de verschillende exploitatiezetels samen.

Gerechtigden?

Men komt in aanmerking indien men tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep;
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78;
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

 

Zowel gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen als student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Algemene voorwaarden

Komen in aanmerking:

 • De onderneming of zelfstandige beschikt op 1 mei 2020 volgens de KBO over een actieve exploitatie – of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest;
 • Men diende geen aanvraag in voor de corona hinderpremie of compensatiepremie.
  De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie  of compensatiepremie vallen.(*)

 

Komen niet in aanmerking:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enz.);
 • managementvennootschappen waarvan de bestuurder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder of aandeelhouder is;
 • ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of compensatiepremie;
 • ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet waren opgestart en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de KBO.

 

(*)Welke activiteit:

Er is een onderscheid tussen:

 • de onderneming die verplicht werd te sluiten en waarbij haar locatie verplicht gesloten was ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, zoals bepaald bij de corona hinderpremie;
 • deze die niet verplicht werd te sluiten maar een omzetdaling van minstens 60 % heeft geleden zoals bepaald bij de corona compensatiepremie.

 

(*)Inzake omzetdaling:

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de doorstartperiode. Dat is de periode na de versoepeling van de coronamaatregelen. De referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019.

Kwam u in aanmerking voor de corona hinderpremie wegens verplichte sluiting van uw fysieke lcoatie?
Dan moet u een omzetdaling van minstens 60% in de maand die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting, respectievelijk dus 11 mei, 18 mei of 8 juni 2020, kunnen aantonen.

Kwam u in aanmerking voor de corona compensatiepremie?
Dan moet u een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 kunnen aantonen. De referentieperiode is de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019.

Aanvraag

De online aanvraag zal mogelijk zijn tegen midden juli 2020. Bovendien moet deze ingediend zijn tegen uiterlijk 15 augustus 2020.

Indien u verdere informatie wenst over de corona ondersteuningspremie, verwijzen we naar de website van VLAIO. Wij houden ons ter beschikking indien u hierover verdere vragen zou hebben.