Corona – overzicht steunmaatregelen (versie 04/01/2021)

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen die door verschillende instanties worden voorzien ten gevolge van corona. Ons kantoor werkt dit overzicht regelmatig bij zodat u steeds over een geactualiseerde versie beschikt.

We benadrukken dat er voor bepaalde sectoren (zoals de horeca – en eventsector) specifieke steunmaatregelen bestaan die niet zijn opgenomen in onderstaand overzicht. We verwijzen hiervoor naar de bevoegde sectorfederaties.

I. PREMIES

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Vraag zelf vanaf vandaag aan

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 t.e.m. 31 december 2020.

Zaken die terug open mochten gaan vanaf 1 december 2020 kunnen kiezen om steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 16 november 2020 t.e.m. 30 november 2020.

Of ze kunnen een aanvraag indienen voor de periode van 16 november 2020 t.e.m. 31 december 2020 indien ze tijdens deze periode een omzetdaling van minstens 60% hadden. In dit laatste geval dienen ze de omzetdaling van minstens 60% te kunnen aantonen.

Zoals bij het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme bedraagt de steun 10 % van de omzet van de gekozen referentieperiode. Afhankelijk van de gekozen referentieperiode, het aantal werknemers en de sector zijn er minimum en maximum steunbijdragen bepaald.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder voorwaarden een beroep doen op deze premie. Voor hen wordt de steun gehalveerd.

De aanvraag voor de periode van 16 november t.e.m. 31 december 2020 zal kunnen worden ingediend vanaf vandaag (om 14.00 uur) via de website van VLAIO en dit t.e.m. 15 februari 2021.

Contactpersoon in geval van vragen:

Charlotte Billiet
c.billiet@flamand.be
050 63 11 67

 

Globalisatiepremie

Deze nieuwe steunmaatregel geldt voor ondernemingen uit alle sectoren die een uitzonderlijk zwaar omzetverlies leden.

Ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, meer bepaald van 1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hadden, kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Van dat totale bedrag zullen de reeds uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) worden afgehouden.

Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn.

Voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn.

70% omzetverlies 90% omzetverlies
5-19 werknemers €30.000 €50.000
20-49 werknemers €100.000 €250.000
50-199 werknemers €500.000 €1.000.000
200 & + werknemers €1.000.000 €2.000.000

Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

Deze premie wordt momenteel verder uitgewerkt en kan dus nog niet worden aangevraagd.

Wij volgen dit verder op en komen hierop terug bij meer nieuws.

II. FISCALE STEUNMAATREGELEN

Uitstel onroerende voorheffing

Zelf aan te vragen via de Vlaamse Belastingdienst of via ons kantoor

De Vlaamse ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst de mogelijkheid om de betaling van de verschuldigde onroerende voorheffing uit te stellen en deze in schijven te betalen die ze zelf mogen kiezen. Ondernemingen krijgen daarvoor automatisch tijd tot 30 april 2021. Tot dan zijn er geen interesten verschuldigd. Ook heel wat eenmanszaken maken beroepsmatig gebruik van hun privéwoning. Voor hen geldt dit betalingsuitstel ook, maar zij zullen dit wel moeten aanvragen via de Vlaamse Belastingdienst.

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Aan te vragen tot 31 december 2020

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen een afbetalingsplan vragen voor deze volgende fiscale schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting.

 

Voor deze schulden is er ook een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Voorafbetalingen

De regering heeft beslist om voor vennootschappen en zelfstandigen die ingevolge de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig.

In de tabel hieronder vind je de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn dus hoger in het derde en vierde kwartaal :

Voorafbetalingen

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die :

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
 • die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

 

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

De fiscus heeft een Circulaire gepubliceerd waarbij wordt bevestigd dat de crisis door het virus corona kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen. Opgelet, de normale voorwaarden voor een waardevermindering op handelsvorderingen blijven van kracht.

Verhoogde investeringsaftrek

In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd er beslist om een verhoogde investeringsaftrek van 25% in te voeren voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Daarnaast zal ook de overdracht van de investeringsaftrek aangelegd in het boekjaar 2019 worden versoepeld.

Geen decembervoorschot btw 2020

Indien je als btw-belastingplichtige een kwartaal- of maandaangiften indient dan moet je dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot de verrichtingen van:

 • het vierde kwartaal 2020 (bij kwartaalaangiften) of;
 • de maand december 2020 (bij maandaangiften).

 

Verhoogde aftrekbaarheid onthaal- en receptiekosten

Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, wordt de aftrekbaarheid van receptiekosten tijdelijk verhoogd van 50% naar 100% voor de kosten gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Restaurantkosten blijven echter voor 69% aftrekbaar en relatiegeschenken maar voor 50%.

Contactpersoon in geval van vragen:

Lien De Vleeschouwer
l.devleeschouwer@flamand.be
050 63 11 65

III. SOCIALE MAATREGELEN

1. voor zelfstandigen

Overbruggingsrecht

Zelf aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds of via ons kantoor

Het overbruggingsrecht is versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis.

Daarnaast is er een apart overbruggingsrecht voorzien voor zelfstandigen tijdens hun heropstart (zgn. relance-uitkering). Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten door de bijkomende coronamaatregelen van 19 oktober jl. wordt het overbruggingsrecht verdubbeld (zgn. dubbel overbruggingsrecht).

Opgelet : personenbelasting op ontvangen overbruggingsrecht!

Het sociaal verzekeringsfonds waarbij u als zelfstandige bent aangesloten stort het overbruggingsrecht n.a.v. de pandepidemie rechtstreeks op uw persoonlijke rekening zonder inhoudingen. Deze uitkeringen worden echter als een vervangingsinkomen gezien en worden dus ook belast. Dit zal een impact hebben op de personenbelasting die u uiteindelijk privé zal moeten betalen in de aangifte over de inkomsten 2020.

Wij lichten u nog even toe op welke wijze er zal belast worden :

Zelfstandige met een eenmanszaak

 • Crisis-overbruggingsrecht: belast aan 16,50 %. Wel op voorwaarde dat het uitgekeerde bedrag niet meer bedraagt dan de soms van de nettowinsten / -baten van de laatset 4 jaren. Alles wat boven deze grens ligt, wordt progressief belast.
 • Heropstart-overbruggingsrecht: belast aan het progressief tarief.

 

Zelfstandige via een vennootschap

 • Crisis-overbruggingsrecht: belast aan het progressief tarief.
 • Heropstart-overbruggingsrecht: belast aan het progressief tarief.

 

Hou er rekening mee dat de progressieve tarieven tot 50% kunnen oplopen afhankelijk van de andere inkomsten die u in 2020 genoten heeft.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen

Zelf aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds of via ons kantoor

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen bij hun sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel vennootschapsbijdrage

Normaal dient de vennootschapsbijdrage elk jaar uiterlijk op 30 juni te worden betaald aan uw sociaal verzekeringsfonds. Naar aanleiding van de coronacrisis werd deze deadline uitgesteld en hebben vennootschappen tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd om de vennootschapsbijdrage te betalen.

Corona-ouderschapsverlof

Zelf aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds

Het ouderschapsverlof is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de periode van juli t.e.m. september door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit gedurende een of meerdere maanden verminderen om voor hun kind(eren) te zorgen. De aanvraag dient ten laatste op 31 december 2020 te gebeuren.

2. bij personeel

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Zelf aan te vragen via uw sociaal secretariaat

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Tijdelijke werkloosheid

Zelf aan te vragen via uw sociaal secretariaat

Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers kunnen gebruikmaken van de regeling ‘tijdelijke werkloosheid Covid-19’.

Indien u onder sectoren in moeilijkheden (voornamelijk horeca) valt, kan u dit aanvragen tot en met 31 december 2020.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona

Zelf aan te vragen via uw sociaal secretariaat

Om de loonlasten te verminderen werd beslist om een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen aan werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één ononderbroken maand gebruik maakten van het stelsel van Tijdelijke werkloosheid. De maatregel is enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020.
De vrijstelling zou 50% bedragen van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de referentieperiode mei en de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus.
Deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing geldt niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
 • dividenden of uitkering van liquidatiereserves betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020;
 • die gelieerd zijn met een vennootschap in een belastingparadijs.

 

Contactpersoon in geval van vragen:

Lien De Vleeschouwer
l.devleeschouwer@flamand.be
050 63 11 65

IV. BANCAIRE STEUNMAATREGELEN

Handelshuurlening

Zelf aan te vragen via VLAIO tot en met 30 november 2020

Bedrijven die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De lening houdt in dat de Vlaamse overheid 2 maanden huur voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. De handelshuurlening heeft de vorm van een krediet op 2 jaar met een rente van 2% per jaar.

Contactpersoon in geval van vragen:

Charlotte Billiet
c.billiet@flamand.be
050 63 11 67

Overbruggingskrediet (≤ 1 jaar) onder staatswaarborg

Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen (geen herfinancieringskredieten) met een maximale looptijd van 12 maanden geldt er een federale garantieregeling (staatswaarborg), waardoor het voor de ondernemingen in deze crisisperiode makkelijker wordt om een overbruggingskrediet aan te vragen. Het gaat over kredieten en kredietlijnen die door de banken vanaf 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 verstrekt worden.

Voor elk krediet onder deze regeling bedraagt de nominale maximumrente 1,25 % (exclusief ‘fee’). Deze ‘fee’ bedraagt 0,25% voor kmo’s en 0,50% voor grote ondernemingen pro rata verrekend met de looptijd van het krediet (max. 12 maanden). De bank kan hiervoor dossier- of administratieve kosten aanrekenen.

Overbruggingskrediet (> 1 jaar) onder staatswaarborg

Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen, met een looptijd van meer dan 12 maanden en maximum 36 maanden, die banken verstrekken aan niet-financiële kmo’s geldt er ook een federale garantieregeling (staatswaarborg). Het gaat over kredieten en kredietlijnen die door de banken vanaf 24 juli 2020 tot en met 31 december 2020 verstrekt worden.

Voor elk krediet onder deze regeling bedraagt de nominale maximumrente 2% (exclusief ‘fee’). Deze ‘fee’ bedraagt 0,50% pro rata verrekend met de looptijd van het krediet. De bank kan hiervoor dossier- of administratieve kosten aanrekenen.

Ondertussen heeft de financiële sector beslist om de garantieregeling voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden te verlengen tot 30 juni 2021.

Bij deze regeling wordt de maximale looptijd van de overbruggingskredieten verhoogd van drie naar vijf jaar. Ook ondernemingen met een hoger risicoprofiel, die vandaag moeilijk een ondernemingskrediet kunnen krijgen, zouden in aanmerking komen. Dit tegen een hogere rentevoet. Deze maatregel is nog niet operationeel. Dit moet juridisch nog worden uitgewerkt.

Uitstel terugbetaling leningen

Bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, konden t.e.m. 20 september 2020 uitstel van betaling aanvragen tot en met 31 december 2020.

Intussen heeft de financiële sector beslist om ook in 2021 betalingsuitstel toe te staan aan bedrijven. Ondernemingen kunnen opnieuw betalingsuitstel van kapitaal aanvragen voor hun ondernemingskredieten. De interesten blijven wel verschuldigd. Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor vervaldagen in januari, februari en maart 2021, en kan lopen tot uiterlijk 31 maart 2021.

Voorwaarde is wel dat men betalingsproblemen heeft door de coronacrisis en de onderneming als levensvatbaar beschouwd wordt.

De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor dit betalingsuitstel.

Het totale betalingsuitstel voor 2020 en 2021 samen mag in totaal echter maximaal 9 maanden bedragen.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Het is belangrijk om de aanvraag tijdig te doen bij de bank. Er moet gerekend worden op 10 kalenderdagen om de aanvraag voor het betalingsuitstel te verwerken. Bijvoorbeeld: voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 1 januari 2021, dient de aanvraag uiterlijk op 21 december 2020 te worden ingediend. Voor het aanvragen van uitstel van betaling neemt u contact op met de bank waarbij u de lening of het krediet bent aangegaan of met onze contactpersoon.

Uitbreiding crisiswaarborg

Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 % van de nieuwe financieringsverbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid. De onderneming betaalt in ruil daarvoor een eenmalige premie van 0,5% op het bedrag van de waarborg vermenigvuldigd met de duur van de waarborg.

De uitbreiding van de regeling (corona-crisiswaarborgregeling) zorgt ervoor dat:

 • ondernemingen voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen;
 • verlengingen van reeds onder de waarborg gebrachte kredieten en leasingoveenkomsten waar een uitstel tot terugbetaling wordt verleend van meer dan 6 maanden, eveneens onder toepassing van de corona-crisiswaarborg worden gebracht;
 • bestaande leasingovereenkomsten die nog niet gewaarborgd zijn een waarborg kunnen bekomen ten belope van 50%.

 

De premie voor deze corona-crisiswaarborg is lager en bedraagt slechts 0,25% i.p.v. 0,50%. Deze regeling loopt tot eind 2020.

U kunt de federale staatswaarborg niet cumuleren met de corona-crisiswaarborg.

Corona-lening (achtergestelde lening op drie jaar)

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis kunnen een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen bij PMV van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).

Deze lening is bedoeld voor startups, scaleups en alle kmo’s (tot 250 werknemers) die vóór de coronacrisis positieve kasstromen hadden. De voorwaarden verschillen per doelgroep.

U kunt de lening aanvragen via PMV tot 15 april 2021.

Contactpersoon in geval van vragen:

Eva Pieters
e.pieters@flamand.be
050 63 11 75

V. Lokale steunmaatregelen

Verschillende steden en gemeenten voorzien ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers.

Meer info hierover vindt u op volgende link:

Indien u wenst dat ons kantoor uw dossier screent op deze of op specifieke steunmaatregelen vragen wij u contact te willen opnemen met Charlotte Billiet:
c.billiet@flamand.be
050 63 11 67

Team Flamand

 

 Disclaimer

Bovenstaand overzicht wordt u verstrekt op basis van informatie gekend tot op heden.