Corona – betalingsuitstel ondernemingskredieten

Wij verwijzen naar onze post van 24 maart jl. waarin we de steunmaatregelen van de banken toegelicht hebben. Eén van de steunmaatregelen bestaat uit het verlenen van betalingsuitstel voor ondernemingskredieten. Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet.

Intussen is er meer duidelijkheid over de wijze waarop de aanvragen bij de banken zullen worden behandeld. De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben de richtlijnen vastgelegd in een charter.

Dit charter somt op:

– wat betalingsuitstel exact inhoudt;

– wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;

– voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden;

– wanneer betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen.

Wat?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer het krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien, zowel kapitaal als intrest.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden voor bedrijven die betalingsproblemen ondervinden ten gevolge van de coronacrisis, werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Wie?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze vier voorwaarden voldoen:

1) De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

– de omzet of activiteit is of zal gedaald/dalen;

– er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;

– de overheid heeft – in het kader van de indijking van het coronavirus – bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 –  of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

– kredieten met een vast aflossingsplan

– kaskredieten

– vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. U kan uiteraard altijd op bilaterale basis met de leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

Wanneer?

Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.

Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.

Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met ons of met de kredietnemer.

In de praktijk

In de praktijk zal via het online platform van de bank een document ter aanvulling voorgelegd worden aan u als aanvrager. Alle aanvragen dienen een kredietcomité te passeren via een versnelde procedure.

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, kan ofwel contact opnemen met ons ofwel rechtstreeks met uw bank. Ook vennootschappen die niet verplicht werden tot sluiting, managementvennootschappen, patrimoniumvennootschappen,…maar die toch een negatieve impact ondervinden kunnen een aanvraag doen. Elke aanvraag zal case by case bekeken worden.

De bank zal eventueel enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.

Voor al uw vragen: aarzel niet om onze hulp in te roepen.