Corona – aanvraag compensatiepremie

Met deze post komen wij terug op onze eerdere post van 1 april 2020 inzake de compensatiepremie.

Vanaf morgen kan deze premie zelf online op de website van VLAIO worden aangevraagd en dit uiterlijk op 30 juni 2020.

Wij herhalen hieronder nog even de belangrijkste punten voor een vlotte aanvraag:

Gerechtigden

Het gaat om ondernemers in allerlei sectoren zoals in de evenementensector met ook veel freelancers, paramedische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings – en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel.

Indien kan worden aangetoond (lees “verklaring op eer”) dat de ondernemer in kwestie een omzetverlies van – 60% in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 heeft geleden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (tussen 14 maart 2019 en 30 april 2019) kan hij de steunmaatregel genieten.

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60% niet aan te tonen indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de federale maatregelen.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van – 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Voorwaarden

Men komt in aanmerking als men tot één van de volgende categorieën behoort:

 • zelfstandige in hoofdberoep;
 • zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78;
 • zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie);
 • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.
 • gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit op 13 maart 2020 volgens de KBO niet tot één van de activiteiten opgenomen in de lijst van nace-codes behoort;
 • ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (vb. ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enz.).
 • ondernemingen waarvan de actieve exploitatie – of uitbatingszetel niet in het Vlaamse Gewest is gelegen;
 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de bestuurder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder of aandeelhouder is;
 • ondernemingen die verplicht werden te sluiten door de federale maatregelen en bijgevolg aanspraak maken op een corona hinderpremie (dit geldt dus niet voor de zelfstandigen in bijberoep);
 • ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet gerelateerd is aan de coronacrisis.

Bedrag

De steun bestaat uit een eenmalige premie van 3.000,00 euro om de verliezen (deels) te compenseren.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In dat geval wordt de aanvraag één keer voor alle exploitatiezetels samen ingediend. De steun wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer zijn tewerkgesteld, komen in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van € 1.500,00 bij een omzetdaling van 60% of als men verplicht werd de deuren te sluiten ingevolge de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad.

Cumulatie

De compensatiepremie kan niet gecumuleerd worden met:

 • de corona hinderpremie;
 • achtergestelde leningen in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV;
 • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen;
 • de sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

Voor verdere informatie over de corona hinderpremie verwijzen we naar de website van VLAIO.

Wij houden ons ter beschikking indien u hierover verdere vragen zou hebben.

Waaruit bestaat de steun?

De steun bestaat uit een eenmalige compensatiepremie van 3.000,00 euro om de verliezen (deels) te compenseren.

Er kunnen tot maximaal 5 premies worden toegekend per onderneming als die meerdere exploitatiezetels heeft.
Ook zelfstandigen in bijberoep, die sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep door de hoogte van het inkomen, kunnen de compensatiepremie van 3.000,00 euro ontvangen.

Zij die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, kunnen een beroep doen op een eenmalige compensatiepremie van 1.500,00 euro.

Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van – 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Voor ondernemingen onder de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk op voorwaarde dat er minstens één persoon voltijds is tewerkgesteld.

Verplichte sluiting?

Voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de opgelegde maatregelen tegen het coronavirus, is er de corona hinderpremie van € 4.000,00. Voor de exacte bepalingen en voorwaarden hiervan verwijzen we naar onze eerdere berichtgeving.

Hoe de premie aanvragen?

De compensatiepremie zal – net zoals bij de corona hinderpremie – kunnen worden aangevraagd via een toepassing bij VLAIO. Wij komen hierop terug in een bijkomende mailing zodra hierover meer bekend.

Evaluatiemoment?

Alle steunmaatregelen voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden zullen voór 30 april 2020 worden geëvalueerd.

In afwachting van verdere informatie hierover blijven wij ter beschikking.