Belangrijke wijziging betreffende afschrijvingen

Momenteel kunnen kleine vennootschappen nog een volledige jaarlijkse afschrijving in kosten boeken in het jaar van de investering zelf, ook bij belangrijke vastgoedinvesteringen. Dit betekent dat een vastgoedaankoop in de tweede jaarhelft van het boekjaar, toch recht geeft op een volledige afschrijvingsannuïteit in datzelfde boekjaar.

Grote vennootschappen

Grote vennootschappen dienen hun vastgoedaankoop in het jaar van aanschaffing proportioneel af te schrijven. Dit wil zeggen dat de afschrijving in verhouding gebeurt tot het moment van het boekjaar waarop de activa verkregen of tot stand gebracht zijn.

Kleine vennootschappen

Een vennootschap is voor een bepaald boekjaar fiscaal gezien klein als ze op grond van artikel 15, §1 tot 6 van het Wetboek van Vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt wordt. Dit betekent dat ze voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschreden mag hebben:

– Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;

– Jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro;

– Balanstotaal: 4.500.000 euro.

Als meer dan één van die criteria overschreden of niet meer overschreden worden, dan heeft dit wel pas gevolgen als dit twee boekjaren na elkaar gebeurt.

Gunstregime

Het fiscale gunstregime voor kleine vennootschappen loopt nog tot en met 31 december 2019. Met ingang van 1 januari 2020 moeten ook kleine vennootschappen verplicht hun vastgoedaankoop en andere investeringen in het jaar van aanschaffing proportioneel afschrijven.

Bijkomende kosten

Wat de bijkomende kosten op vastgoedaankopen betreft, blijven kleine vennootschappen vrij om deze kosten (notariskosten, makelaarskosten, andere éénmalige bijkomende kosten, enz.) ook na 1 januari 2020, hetzij in één keer fiscaal af te trekken, hetzij op langere termijn af te schrijven. Indien de kleine vennootschap ervoor opteert om de kosten af te schrijven, zal dit voortaan volgens hetzelfde afschrijvingsritme als de vastgoedinvestering zelf moeten gebeuren.

Afschrijvingen

Tot slot vervalt ook het “degressieve afschrijvingssysteem” op 1 januari 2020. Degressieve afschrijvingen laten toe om een vastgoedinvestering in de aanvangsfase voor een hoger bedrag af te schrijven. Vanaf 1 januari 2020 schrijft men de investeringen niet meer degressief af.